Projecte ECOWOOL

El desenvolupament de processos tèxtils ecològics està guanyant cada vegada més importància davant la necessitat del desenvolupament de l'economia circular i sostenible, l'ús dels recursos naturals i les creixents restriccions ecològiques sobre l'ús de compostos químics, tints o additius amb efectes adversos sobre el medi ambient. Això és igualment important per al processament preparatori o pretractament, així com per al tint i l'acabat tèxtil. Actualment, la indústria tèxtil i de la moda generalment utilitza tints sintètics de baix cost i faciliten l'aplicació amb excel·lents propietats de solidesa. No obstant això, els tints sintètics podrien tenir un impacte ambiental negatiu i riscos per a la salut humana a mitjà i llarg termini. Els clients són cada vegada més conscients tant per la salut com del medi ambient i busquen tèxtils amb etiquetes sostenibles i/o saludables. Tenint en compte aquest context, el projecte ECOWOOL s'ha centrat en la investigació d'un procés ecològic de pretractament de llana amb plasma a baixa temperatura i/o biopolímer quitosà per a la tintura amb tints naturals per a aplicació industrial a la indústria tèxtil, especialment en els processos d'acabat.

La substitució de tints sintètics per d’altres naturals implica la superació de problemes actuals com un rendiment relativament baix, la baixa afinitat a les fibres tèxtils que donen com a resultat l'ús de quantitats considerables de mordants metàl·lics tòxics i una reproductibilitat de tons febles. Per tant, és necessari identificar noves fonts de tints naturals, optimitzar els mètodes d'extracció i sobretot buscar alternatives en els procediments de tintura amb l'objectiu de millorar les propietats d'esgotament i solidesa. Les importants propietats dels teixits (com la mullada, la inflor, la penetrabilitat dels colorants i l'adhesió dels polímers) estan influenciades per les seves superfícies. Molts tractaments químics convencionals es desenvoluparen per modificar aquestes propietats; alguns d'ells associats a problemes ambientals. Alternativament, la modificació de la superfície dels tèxtils per plasma a baixa temperatura (LTP) i polímers naturals com el quitosà (CHT) pot millorar el seu comportament durant els processos de tintura a l’augmentar la rugositat superficial de les fibres i/o introduint nous grups funcionals a la superfície de les fibres. Per tot això, el projecte ECOWOOL ha investigat sobre un procés de tintura amb tint natural, partint de fibres naturals de llana, utilitzant processos ecològics com el plasma a baixa temperatura i el recobriment amb polímer biodegradable i natural com el quitosà, que pot tenir grans conseqüències a nivell industrial i desenvolupament de nous processos de tintura i acabat tèxtil.

Les principals conclusions de la recerca mostren la viabilitat tècnica d'un procés de tintura amb colorants naturals, basat en un pretractament de plasma a baixa temperatura (LTP) i quitosà, facilitant l'absorció i fixació dels colorants. Tanmateix, la investigació ha demostrat que el nou procés de combinació de plasma i quitosà aporta noves propietats de resistència i antipilling als teixits de llana.

Una altra propietat interessant del nou tractament és l'augment de la velocitat de tintura i l'esgotament final de la llana que provoca un estalvi de colorants, aigua i energia.

Finalment, s'ha pogut analitzar la viabilitat de dur a terme aquest procés innovador de tintura, no només al laboratori sinó també a escala industrial, utilitzant sistemes d'aplicació de plasma en procés continu que s'adapten a l'aplicació convencional de tints per part de la indústria.

ECOWOOL ha estat coordinat pel Clúster Català de la Moda (MODACC) amb el suport tècnic del centre tecnològic EURECAT i del centre tecnològic FITEX i ha comptat amb el suport financer del Ministerio de Economía, Industria i Competitividad a través del programa de suport a projectes de Agrupacions EmpresarialsIinnovadors (Convocatòria 2020).

Service Big
COL·LABORADORS

T'acompanyem en el teu projecte

Contacta'ns